Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderzoek

Onderzoek ACIS

Centraal onderzoeksthema van ACIS is marktwerking in en regulering van de verzekeringssector. Dit thema sluit aan bij zowel de huidige onderzoeksactiviteiten van de ACIS-onderzoekers als het onderwijsprogramma van de Master Verzekeringskunde (denk bijvoorbeeld aan vakken als Verzekeringseconomie en Risico en Toezicht). Op dit moment kent het centrale onderzoeksthema de volgende deelgebieden:

 • Toezicht op verzekeringen

  Onderzoeksleider: prof. dr. R.J.A. Laeven

  De verzekeringssector staat onder toezicht van verschillende instanties: DNB, AFM, NMA, CBP, NZA. Het onderzoek binnen dit onderzoeksprogramma richt zich hoofdzakelijk op de huidige ontwikkelingen op het gebied van Solvency II en de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Risicogebaseerd toezicht, marktdiscipline en zelfregulering, de positie van de assurantietussenpersoon en de generieke zorgplicht vormen specifieke onderdelen van dit onderzoeksprogramma, zowel vanuit economisch als juridisch perspectief.

  In dit onderzoeksprogramma participeren de volgende onderzoekers: Laeven, Hellegers, Doff, C.J. de Jong, F. de Jong, Knot, Busch, Rinkes, Cherednychenko, Ernes, Keuzenkamp, Hilbers, Koelewijn, Ronner, Tjong Tjin Tai, Wibier, Vriesendorp-Van Seumeren, Van Raaij, Vlam, Schuurmans, Gerdes, Willemse, De Weert en Hendrikse.

 • Knelpunten in het verzekeringsrecht

  Onderzoeksleider: prof. dr. M.L. Hendrikse

  Het onderzoek richt zich zowel op internationale knelpunten (onder andere de verhouding tussen de Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) en het Nederlandse verzekeringsrecht in titel 7.17 BW en IPR-problemen) als op nationale knelpunten (onder andere 'weeffouten' in het per 1 januari 2006 ingevoerde nieuwe verzekeringsrecht). In dit project participeren de volgende onderzoekers: Heiss, Clarke, Cousy, Kalkman, Rinkes, De Vries, Hendrikse, Wezeman, Merrett, Leerink, Margetson, Stadermann, Van der Moolen, den Teuling en Klijn.

 • Publiek/Privaat en verzekeringen

  Onderzoeksleider: prof. dr. Ph. de Jong

  Dit onderzoeksprogramma richt zich op onderzoek naar de scheiding tussen publieke en private verzekeringsmarkten. Met name op het gebied van sociale verzekeringen en bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt nader onderzoek verricht. Onderzoekers die in dit project participeren zijn: Ph. de Jong, Klijn, Rinkes, Leerink, Wervelman en Hendrikse.

 • Actuariaat

  Onderzoeksleider: prof. dr. Ir. M.H. Vellekoop

  Het onderzoeksprogramma actuariële wetenschappen bestrijkt zowel het terrein van fundamenteel als van toegepast onderzoek bij financiële instellingen. De focus van het onderzoeksprogramma ligt bij verzekeraars (schade-, leven-, pensioen- en sociale verzekeringen), maar het is ook van toepassing op banken en andere financiële intermediairs.

  Onderzoek

  Er wordt onderzoek gedaan naar rekenkundige modellen, voorspellingen, waarderingen en controle van financiële risico’s bij financiële instellingen met volledige en onvolledige informatie en markten. Voor de lange termijn verzekeringscontracten, met name pensioenen, is het sparen via een verzekering significant. Dit leidt tot studie van optimale investering- en consumptieproblemen.

  Een in belang toegenomen onderwerp van onderzoek is de invloed van het langlevenrisico op polisvoorwaarden bij levensverzekeringen, sociale verzekeringen en zorgverzekeringen. Recente statistieken laten zien de levensverwachting blijft stijgen, sneller dan voorspeld, zowel in Nederland als in andere landen. Het modelleren van deze effecten en de gevolgen voor verzekeringspolissen, is een belangrijk onderzoeksgebied.

  Schadeverzekeringsmarkt

  Ten aanzien van de schadeverzekeringsmarkt zitten de onderzoeksuitdagingen met name in de dalende marges, de toegenomen concurrentie en het selectieve gedrag van verzekerden en verzekeraars. Naast het bestuderen van de hiervoor geschetste problemen, richt dit onderzoeksprogramma zich ook op theoretisch onderzoek ten aanzien van het uniformeren van verschillende actuariële theorieën en de relatie met stochastische financiële wiskunde.

  Verder zijn toezicht en regulering van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen belangrijke gebieden binnen het actuariële onderzoeksgebied. Methoden voor risicomanagement en de toepassing van solvabiliteitseisen zijn onder nauwkeurig toezicht geplaatst in het licht van de financiële crisis. Het nieuwe Europese raamwerk Solvency II voor verzekeraars en de Nederlandse regelgeving voor pensioenfondsen leiden tot nieuwe onderzoeksvragen. De onderzoeksgroep actuariële wetenschappen werkt derhalve aan de verdere ontwikkeling van actuariële risicotheorieën, in het bijzonder de ontwikkeling van nieuwe rekenkundige en economische modellen op het gebied van marktconsistente waardering, marktconsistent prijsbeleid en marktconsistente waardebepaling voor verzekeringsportfolio’s.

  Overige aandachtsgebieden

  Overige belangrijke aandachtsgebieden binnen dit onderzoeksprogramma zijn onder meer de relatie tussen kredietwaardigheidtheorieën, modellen voor de voorspelling van niet-gerapporteerde claims (IBNR) en de actuariële ordening van risico’s, en de gevolgen voor de bepaling van verzekeringspremies. Andere aandachtsgebieden zijn de homogeniteit en heterogeniteit van verzekeringsportfolio’s, solidariteit onder verzekerden en de selectiecriteria ten aanzien van verzekerden.

  Onderzoekers die in dit project participeren zijn: Cui, Janssen, Joseph, Antonio, Kaas, Vellekoop, Van Rijckevorssel, Ronner en Goovaerts.