Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Verzekeringskunde

Vakbeschrijvingen

Actuariaat: het kwantificeren van risico’s (Basisvak: VZK/ERM)

Studenten vertrouwd maken met de elementaire wiskundige en statistische methoden om risico's te kwantificeren. . Kennis en inzicht verkrijgen in een aantal basisbegrippen uit het actuariaat voor het inschatten van schade- en pensioenrisico's. Uitwerken van de vraag welk risico men zelf wil nemen en wat men wil overdragen tegen welke prijs.

Balans en Risicomanagement (Specialisatievak ERM/VZK)

Dit vak richt zich op het opstellen van een model om de financiële risico’s van een verzekeraar in kaart te brengen, en vervolgens om op basis van de resultaten te komen tot een beleidsafweging rond balans- en risicomanagement.

Doel van het vak is om de studenten in staat te stellen om deel te nemen aan balans- en risicomanagement. Daartoe moeten ze de basale rekentechnieken kennen alsmede de overwegingen die spelen om tot beleidsafwegingen te komen.De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Opstellen van een marktconsistente balans voor een levensverzekeraar.
 • Risicometing van marktrisico’s.
 • Risicometing van niet marktrisico’s .
 • Verslagleggingseisen, IFRS .
 • Embedded derivaten .
 • Beleidsafweging .
 • Kapitaalbeheer: accounting – en toezichtperspectief.
 • Kapitaalbeheer: risicomanagement – en corporate finance perspectief. In deze les zal ook de soft-side van kapitaalbeheer worden behandeld.

Voor de marktcconsistente opstelling alsmede voor de risicometing wordt gebruik gemaakt van het QIS 5 model uit Solvency II. De verslagleggingseisen zijn gebaseerd op de meest recente bundel IFRS voorschriften.

Dit vak biedt een integratie van kennis uit Actuariaat, Recht en Financiële Economie.

Bedrijfskunde (Basisvak: VZK/ERM)

Centraal staan de drie integrale managementprocessen van de moderne organisatie nl. business development, organisational development en human resources development.
Deze thema’s zijn uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • Globalisering en internationalisering; het verzekeringsbedrijf als multinational
 • Organisatieopbouw en inrichting van het moderne verzekeringsbedrijf gerelateerd aan de aard van het bedrijf (commercieel, leven, schade, direct writer pensioenfonds)
 • Organisatieontwikkeling mn. structuren, processturing en organisatiecultuur
 • Vormen van bedrijfsvoering en managementsturing (productgericht, procesgericht, tussenpersonen)
 • Ondernemerschap waarbij de focus gericht is op: markt- en cliëntbenaderingen, product, prijs en dienstenbeleid, merkenbeleid
 • Klantrelatiebeheer, customer value management
 • Trends in de financiële dienstverlening zoals integratie, segmentatie en concurrentie
 • Verzekeraar en maatschappij, maatschappelijk verantwoord ondernemen & corporate governance. We behandelen het COSO model en praktijkdocenten geven aan wat wel en niet werkt.

Case Study (VZK/ERM)

De Case Study heeft een actueel en realistisch management dilemma als onderwerp. Studenten leren op basis van bedrijfskundig onderzoek een voorstel voor het management te ontwikkelen Op basis hiervan kan de bedrijfsleiding een beargumenteerde en verantwoorde beslissing nemen.

Enterprise Risk Management (Verdiepingsvak ERM/VZK)

De student doet kennis op van de toepassingen van ERM modellen concepten bij verschillende sectoren. Hij leert de betekenis te begrijpen van portefeuilletheorie voor o.a. de financiële en verzekeringssector. Hij leert van de organisatorische aspecten van het implementeren van ERM in overheids- en bedrijfsorganisatiesDe student doet kennis op van de diverse soorten operationele risico's die een organisatie bedreigen. Hij leert deze te analyseren, te meten en managen en te financieren. De student verkrijgt inzicht in de complexiteit van risk management in de praktijk. Welke afwegingen maken organisaties voor het begrijpen, managen en financieren van risico's? de studenten ontwikkelen kwantitatieve en conceptuele vaardigheden. We behandelen "soft factors" zoals het omgaan met weerstanden op het gebied van risk management.

Financiële Economie (Basisvak: VZK/ERM)

Dit vak gaat in op belangrijke factoren die invloed hebben op de besluitvorming in de onderneming, in het bijzonder investerings- en financiële beslissingen. Daarom wordt niet alleen stil gestaan bij risico en rendement op financiële markten, maar wordt ook aandacht geschonken aan recente ontwikkelingen in de corporate governance. Verder kan de student investeringsprojecten waarderen op basis van de netto contante waarde methode, ook kan hij de invloed van de vermogensstructuur van de onderneming de gewogen gemiddelde kostenvoet evalueren. Na de kredietcrisis zal steeds de vraag terugkomen wat de waarde is van deze theorieën en welke risico's daarmee samenhangen.

Financiële Economie (Verdiepingsvak: VZK/ERM)

Behandeld worden de instituties in de financiële wereld en de vermogensstructuur van financiële instellingen. Aandacht wordt besteed aan corporate governance, investeringsselectie en portefeuilletheorie alsmede de valuatietheorie (Capital Asset Pricing Model).
Andere belangrijke onderwerpen zijn: informatie, transactiekosten en financiële intermediatie, risk management, gebruik van derivaten in portefeuillebeheer en fusies en overnames. Financiële risico's die samenhangen met derivaten worden hier uitgebreid behandeld.

Operational Risk Management (ERM)

De student doet kennis op van de diverse soorten operationele risico’s die een organisatie bedreigen. Hij leert deze te analyseren, te meten en managen en te financieren.

 1.    Kennis

Kennis van de belangrijkste operationele risico’s. De belangrijkste spelers in de markten op dit gebied. Hoe prijsvorming tot stand komt. De structuur van (internationale) verzekeringsprogramma’s.

 2.    Inzicht

De student verkrijgt inzicht in de (internationale) markten van risicofinanciering. Hij leert inzien op welke wijze risico’s gekend, gemeten en beheerst kunnen worden. Te denken valt aan brand, aansprakelijkheid, fraude, transport, natuurrampen, terrorisme etc.

 3.    Vaardigheden/attitudes

Daarnaast zal er een accent gelegd worden op het ontwikkelen van eigen vaardigheden om concrete operationele risico’s te managen.

Regulering en Toezicht (Specialisatievak VZK)

De specialisatie van dit vak ligt in de kennis van de regulering van en de toezicht op financiële marktpartijen en financiële markten. Tevens wordt de kennis van de gevolgen van regulering voor de verzekeringsmarkt en de verzekeraar verdiept en wordt kennis over verzekeringsrecht, marktregulering, verzekeringstoezicht en verzekeringseconomie geïntegreerd. Aan de orde komen:

 • Algemeen kader: gedragstoezicht, solvabiliteitstoezicht, systeemtoezicht, garantiestelsels, juridische achtergronden.
 • Toezichthoudende autoriteiten en hun juridische organisatie: private en nationale toezichthoudende
 • autoriteiten; intern en extern toezicht; nationaal en internationaal toezicht, kosten van toezicht.
 • Aansprakelijkheid van toezichthoudende autoriteiten.
 • Wft en financieel toezicht in de EU; richtlijnen voor levensverzekeraars, schadeverzekeraars en herverzekeraars, toereikendheidstoetsen, prudentiële filters.
 • Solvabiliteitstoezicht, modellen voor banken en verzekeraars en voor financiële conglomeraten.
 • Ontwikkelingen in het financiële toezicht: Solvency II, Insurance contracts, phase II van IASB.
 • Zorgplichten en informatieplichten en de Wft.
 • Klachtenafhandeling in de Wft.

Vervolgens zullen ook aspecten van Corporate Governance en Business Ethics aan de orde komen

Dit vak biedt een integratie van kennis uit actuariaat, recht en financiële economie.

Research Atelier (VZK/ERM)

De opleiding wordt afgesloten met een master thesis. In het algemeen is deze these gebaseerd op een management dilemma uit de werk praktijk van de cursist. De master these is een proeve van professioneel business research. Tijdens de colleges worden de studenten vertrouwd gemaakt met het zelfstandig doen van hoogwaardig bedrijfskundig onderzoek. De cursisten maken een onderzoeksvoorstel voor de master these. Het Research Atelier ondersteunt cursisten bij het maken van een master thesis.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Literatuur en bronnen onderzoek voor verzekeringskunde
 • De hoofdelementen van een bedrijfskundig onderzoeks proces
 • Hulpmiddelen bij professioneel onderzoek
 • Case Study onderzoek: uitgangspunten, de praktijk, de valkuilen.

Risk Management Strategie (Specialisatievak ERM)

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De hoofdelementen van een bedrijfskundige strategie
 • Het bereiken van risk management doelstellingen
 • Strategische risico’s bij mergers en acquisities
 • Scenario analyse
 • Strategische keuzes bij het managen van valuta risico’s
 • Alternative Risk Trasfer techniques

Scriptie (VZK/ERM)

De master wordt afgesloten met een scriptie. Dit is een individuele schriftelijke verslaglegging van een onderzoek met een wetenschappelijk karakter. Dit onderzoek kan volledig theoretisch zijn, maar kan ook meer praktijkgericht zijn. In de scriptie dient een gedegen theoretische onderbouwing gegeven te worden.

Verzekeringsrecht (Specialisatievak: VZK)

Dit vak is een voortzetting van basisvak verzekeringsrecht. Aan de orde komen de volgende verzekeringsrechtelijke leerstukken: risicoverzwaring, causaliteit, eigen schuld, eigen gebrek, bereddingsplicht / bereddingskosten, medewerkingsplicht na het plaatsvinden van het (verzekerd) voorval, directe actie, opzegging van verzekeringsovereenkomsten, opschorting van de verzekeringsdekking, het begrip kernbeding in het verzekeringsrecht, uitleg van verzekeringsvoorwaarden, verjaring / vervaltermijnen in het verzekeringsrecht, het (verzekerbaar) belang, de polis als bewijsstuk, communicatie tussen verzekeraar en klant, en hoofdlijnen levensverzekeringsrecht. Voorts komt de beginselen van het huwelijksvermogensrecht aan bod (wetgeving 2012) en worden de beginselen van het erfrecht doorgenomen. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan internationale verzekeringsprogramma's als risico financieringsinstrument.

Verzekeringseconomie (Verdiepingsvak: VZK/ERM)

Kennis en inzicht verkrijgen in de economische modellen van verzekeringsgedrag en het functioneren van verzekeringsmarkten, en hun toepassingen. Wat is het nut van risico management en het overdragen/verzekeren van risico's? Wat is nutstheorie, hoe rationeel zijn beslissers bij onzekerheid? Aandacht wordt besteed aan spreiding van risico’s, wet van de grote aantallen, risicoconcentratie, moral hazard problemen, informatieproblemen, selectie en antiselectie. Wat leert de Gedragseconomie ons over het menselijk gedrag ten aanzien van beslissen onder onzekerheid, het nemen van risico's, de risicohouding ,de risicobereidheid. Zin er culturele verschillen op het gebied van risicohouding en verzekeringen? Zijn er grenzen aan verzekerbaarheid?

Verzekerings- en Privaatrecht (Basisvak: VZK/ERM)

Doel van de colleges is de student kennis te laten opdoen van het verzekeringsrecht/privaatrecht en van de plaats van het verzekeringsrecht binnen het privaatrecht en het maatschappelijk bestel.

Gestart wordt met een introductie in vermogensrecht: de verzekeringsovereenkomst is een privaatrechtelijk contract waarbij ook aandacht zal zijn voor unknown risks , internationaal contracteren (verschil Anglo-Amerikaanse contracten en continentaal Europese contracten. Om deze rechtsfiguur privaatrechtelijk te kunnen plaatsen is elementaire kennis noodzakelijk van het algemeen vermogensrecht. Zonder deze kennis is het vrijwel onmogelijk om met name de privaatrechtelijke onderdelen van het juridische programma van deze opleiding met succes te doorlopen. Verder zal enige aandacht worden besteed aan het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht, nu de ontwikkelingen daarin het verzekeringsrecht in belangrijke mate beïnvloeden. In het lesprogramma zal ook aandacht worden besteed aan de rechtsvormen waarin het verzekeringsbedrijf kan worden uitgeoefend, aan de juridische aspecten van fusies en overnames in de verzekeringssector en aan bestuurdersaansprakelijkheid in ruime zin.

Aandacht wordt ook besteed aan het onderscheid tussen schadeverzekeringen en sommenverzekeringen en daarbij het indemniteitsbeginsel als grondbeginsel van het schadeverzekeringsrecht. Verder zullen aan de orde komen de leerstukken onder- en oververzekering, samenloop van verzekeringen, belang, subrogatie, verzwijging, oneigenlijk gebruik van verzekeringen en geschillenbeslechting in het verzekeringsrecht.